Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Etapy Projektu

 • Home
 • /
 • Etapy Projektu

Etapy Projektu AZOSTOP :

 • organizacja konferencji naukowych oraz konsultacji społeczno-rynkowych dla zewnętrznych Interesariuszy Projektu, w celu przedstawienia założeń projektowych Organicznej Płyty Obornikowej (OPO) i Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków (SSBŚ) oraz nawiązania współpracy z partnerami zainteresowanymi testowaniem prototypów i potencjalnymi producentami OPO i SSBŚ.
   
 • opracowanie planu rozwoju i strategii marketingowej produktów OPO i SSBŚ w celu określenia potencjału polskiego rynku rolniczego oraz gospodarki ściekowej w kontekście innowacyjnych rozwiązań, a także przeprowadzenie analizy otoczenia konkurencyjnego i regulacji prawnych mających wpływ na szerokie wykorzystanie tych produktów.
   
 • uruchomienie forum dyskusyjnego dla Interesariuszy Projektu, w celu wymiany doświadczeń i wiedzy między jednostkami naukowymi oraz współpracy jednostek naukowo-badawczych z sektorem prywatnym. Platforma to narzędzie do  prezentacji wyników każdego etapu Projektu Azostop oraz do promocji ekologicznych metody ochrony środowiska naturalnego wśród właścicieli gospodarstw hodowlanych.
   
 • analiza stanu formalno-prawnego uzyskania ochrony patentowej wynalazków oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu nabycia przez ERCE PAN praw do wyłącznego korzystania z OPO i SSBŚ. Uzyskanie patentu to wzmocnienie renomy, wiarygodności i pozytywnego wizerunku produktów.  
   
 • konstrukcja dwóch systemów OPO w gospodarstwach hodowlanych produkujących nawóz organiczny w postaci obornika trzody chlewnej i trzody bydlęcej oraz budowa prototypu SSBŚ w oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości  do 100 m3/doba.
   
 • monitoring  systemów OPO w celu weryfikacji założeń technicznych produktu i analizy badań fizykochemicznych wód gruntowych w obrębie płyty obornikowej oraz testowanie prototypu SSBŚ w celu optymalizacji parametrów techniczno-konstrukcyjnych doczyszczania ścieków komunalnych.
   
 • analiza przeprowadzonych pomiarów emisji zanieczyszczeń przed i po zainstalowaniu poligonów demonstracyjnych OPO i SSBŚ oraz sporządzenie dokumentacji określającej parametry techniczne produktów końcowych gotowych do wykorzystania komercyjnego.