Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

O Projekcie

 • Home
 • /
 • O Projekcie
PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ NCBR W WYSOKOŚCI 838 157 ZŁ
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 963 125 ZŁ

Informacje o Projekcie:  TANGO2/339929/NCBR/2017 pn “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" -  AZOSTOP

 

Cele Projektu:

 • Opracowanie i wdrożenie dwóch innowacyjnych produktów umożliwiających obniżenie poziomu emisji związków biogennych, zwłaszcza azotu i fosforu do środowiska wodnego.
  Organiczna Płyta Obornikowa (OPO),
  to filtracyjne podłoże do składowisk obornika, które umożliwi redukcję emisji związków azotu do wód gruntowych w gospodarstwach hodowlanych;
  Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków (SSBŚ), to innowacyjny system, który ograniczy odpływ azotu i fosforu do ekosystemu rzecznego z oczyszczalni ścieków o przepustowości poniżej 100m3/ doba. 
   
 • Wdrożenie produktów, które pozwolą dostosować gospodarstwa hodowlane oraz komunalne oczyszczalnie ścieków do wymogów unijnych zawartych w Dyrektywie 2013/39/EC, która zobowiązuje RP do podjęcia działań w celu wyeliminowanie ze środowiska wodnego substancji niebezpiecznych oraz w przepisach ustawy „Prawo wodne” (Dz.U.2017, poz. 1566), które nakładają obowiązek wdrożenia na terenie całego kraju „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” 
   
 • Budowanie świadomości proekologicznej wśród menadzerów oczyszczalni ścieków oraz producentów rolnych. 
  Popularyzacja produktów OPO i SSBŚ w trakcie konferencji naukowych oraz na spotkaniach szkoleniowo-edukacyjnych dla rolników, pracowników oczyszczalni ścieków, pracowników administracji rządowej i samorządowej. 
  Uruchomienie Platformy Interesariuszy w celu prezentacji wyników funkcjonowania OPO i SSBŚ oraz wymiany opinii potencjalnych użytkowników tych produktów na forum dyskusyjnym.

 

Czas realizacji Projektu:

Faza K (Koncepcyjna): 01.05.2017 – 30.06.2018
Faza B+R (Badawczo-Rozwojowa): 01.02.2018 – 30.09.2019

 

Zespół realizujący Projekt: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

prof. dr hab. Maciej Zalewski - Kierownik Projektu
prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek - Wykonawca w Fazie K i B+R, osoba do kontaktu z NCBR
dr hab. Edyta Kiedrzyńska, prof.nadzw.ERCE - Wykonawca w Fazie K i B+R
dr hab. Magdalena Urbaniak, prof.nadzw.ERCE - Wykonawca w Fazie B+R
dr Agnieszka Bednarek - Wykonawca w Fazie K i B+R
dr Liliana Serwecińska - Wykonawca w Fazie B+R
oraz 2 stanowiska techniczne - w Fazie B+R

Kontakt: azostop@erce.unesco.lodz.pl