Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Projekt Azostop

  • Home
  • /
  • Projekt Azostop

Gospodarka rolna, a zwłaszcza hodowla zwierząt poprzez normy prawne zobligowana jest do ochrony środowiska, a w szczególności do działań mających na celu właściwe gromadzenie i przechowywanie obornika. Składowanie obornika bezpośrednio na powierzchni gleby skutkuje przedostawaniem się szkodliwych substancji do wód gruntowych, co stanowi zagrożenie dla środowiska, a tym samym dla człowieka, który jest jego częścią. Przez kilkadziesiąt lat obornik w gospodarstwach rolnych  był składowany w pryzmach bezpośrednio na gruncie.  Wycieki z pryzm obornika przenikały do wód gruntowych, co w konsekwencji doprowadziło do stopniowej degradacji środowiska wodnego i organizmów w nim żyjących oraz do wzrostu zachorowań na nowotwory, czy poronienia zwierząt    hodowlanych.  Obecnie dość popularnym rozwiązaniem jest budowa nieprzepuszczalnych płyt obornikowych, które w rezultacie również są ingerencję w środowisko naturalne oraz stanowią znaczący koszt dla rolników. Zespół ekspertów Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN opracował innowacyjny technologiczne produkt, który zarówno pod względem konstrukcji, montażu, a także oszacowanych kosztów produkcji jest realnym rozwiązaniem dla każdego gospodarstwa rolnego. Zastosowanie w rolnictwie Organicznej Płyty Obornikowej przyczyni się do znacznego ograniczenia odpływu zanieczyszczeń azotowych ze składowisk obornika do wód gruntowych, w rezultacie wpłynie także na wzrost poziomu bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt oraz umożliwi właścicielom gospodarstw rolnych respektowanie obowiązujących norm prawnych w tym zakresie.


Na obecne wartości wskaźników jakości wód wpływa również rodzaj wykorzystywanych technologii w gospodarce wodno – ściekowej.  Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki badań naukowych, które wskazują na niewystarczający stopień oczyszczenia ścieków komunalnych, Zespół ERCE PAN opracował produkt Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków, którego zastosowanie pozwoli znacząco podnieść poziom czystości wód wracających do ekosystemu z oczyszczalni ścieków. 

 

Zachęcamy wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych oraz menadżerów oczyszczalni ścieków komunalnych do zapoznania się z powstającymi, innowacyjnymi technologicznie produktami o nazwie Organiczna Płyta Obornikowa i Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków. Zapraszamy również do dyskusji oraz kierowania pytań do naukowców ERCE PAN na Platformie Interesariuszy.