Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków (SSBŚ)

  • Home
  • /
  • Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków (SSBŚ)

Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków

Celem Projektu Azostop jest opracowanie produktu o nazwie Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków, opartego na innowacyjnej technologii, która pozwoli oczyszczalniom ścieków komunalnych na znaczną poprawę efektywności oczyszczania wód. Obszar Polski, ze względu na jego położenie w 99,7 % w zlewisku Morza Bałtyckiego, jest obszarem w dużej mierze wpływającym na wielkość ładunków zanieczyszczeń, w tym związków biogennych ze ścieków komunalnych dostających się do Bałtyku, które powodują jego eutrofizację. W związku z tym ścieki odprowadzane z oczyszczalni powinny zostać poddane bardziej rygorystycznemu oczyszczeniu w celu ograniczenia zrzutów dużych ładunków związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczeń trudnodegradowalnych do wód płynących. Kontrola NIK w zakresie oceny skuteczności działań Inspekcji Ochrony Środowiska wykazała, iż z 1630 jednolitych części wód powierzchniowych rzek, ocenionych w 2016 r., tylko 11 % osiągnęło stan dobry.

Produkt o nazwie Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków (SSBŚ) zostanie skonstruowany na podstawie uzyskanych przez zespół ERCE PAN wyników badań otrzymanych w ramach wcześniej realizowanego projektu bazowego (Nr. NN305 365738) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach w/w projektu został opracowany prototyp innowacyjnego, sekwencyjnego Modelowego Układu Biofiltracyjnego (MUB), który doczyszczał ścieki w Oczyszczalni Ścieków w Rozprzy. Skonstruowany w ramach projektu Azostop SSBŚ będzie ulepszoną wersją systemu biofiltracyjnego, który będzie dedykowany małym oczyszczalniom ścieków jako dodatkowa faza doczyszczania ścieków. SSBŚ będzie łączył w sobie wykorzystanie trzech technologii: geofiltracji doczyszczającej przy użyciu filtrów ze złóż mineralnych, mikrobiologicznej dekompozycji zanieczyszczeń organicznych oraz bioakumulacji, ryzofiltracji i repozycji na roślinach makrofitowych substancji biogennych. Opracowany przez ERCE PAN produkt pozwoli zainteresowanym oczyszczalniom ścieków przy stosunkowo niedużych nakładach inwestycyjnych uzyskać znaczą poprawę efektywności oczyszczania odprowadzanych ścieków.